PORADNIK: Audyt energetyczny

Świadectwo energetyczne i Audyt energetyczny - definicje i informacje podstawowe

Świadectwo energetyczne

to dokument, który musi posiadać każdy budynek oddawany do użytkowania, a także każdy budynek lub lokal sprzedawany albo wynajmowany.

Certyfikat energetyczny

należy przekazać nabywcy w przypadku przeniesienia własności budynku lub lokalu oraz zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Paszport energetyczny należy również udostępnić najemcy budynku lub lokalu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Obowiązkowego świadectwa energetycznego nie muszą posiadać zabytki, miejsca kultu, budynki użytkowane nie dłużej niż 2 lata, niemieszkalne budynki rolnicze, budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu energii nie przekraczającym 50 kWh/(mkw·rok), budynki użytkowane nie dłużej niż 4 miesiące rocznie i budynki o powierzchni mniejszej niż 50 mkw.

Obowiązek oceny charakterystyki energetycznej budynków w formie świadectwa energetycznego wynika z zapisów ustawy Prawo budowlane.

Ostatnia nowelizacja ustawy nałożyła na właścicieli i zarządców budynków nowy obowiązek. Dla budynków zasilanych z sieci ciepłowniczej lub budynków wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania, właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek uzyskania świadectwa energetycznego budynku i przekazania kopii tego świadectwa nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Świadectwo energetyczne musi być przekazane nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia stosownego wniosku.

Nowelizacja Dyrektywy dotyczącej świadectwa energetycznego budynku (tzw. recast EPBD), zobowiązuje wszystkie kraje UE do wprowadzenia systemu kar za brak certyfikatu energetycznego, przy czym kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Należy jeszcze zwrócić uwagę, że wadliwie sporządzony certyfikat energetyczny może spowodować szkody zarówno u sprzedającego nieruchomość, gdy ten za nisko ją wyceni, jak i kupującego, gdy ten liczy na niższe koszty eksploatacji. Opinia prawników jest jednoznaczna: obowiązkowe ubezpieczenie OC certyfikatorów, nie stanowi dostatecznej gwarancji uniknięcia kłopotów wynikających z uzyskania błędnego świadectwa, gdyż praktycznie trudno będzie ocenić szkodę spowodowaną opracowaniem nierzetelnego świadectwa energetycznego.

Audyt energetyczny jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 233, poz. 1459]

Audyt remontowy jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 223, poz. 1459]

Natomiast przedsięwzięciem termomodernizacyjnym nazywamy przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:
- ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
- ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
- wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
- całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 223, poz. 1459]

Za przedsięwzięcie remontowe uznaje się:
- remont budynków wielorodzinnych
- wymianę w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali,
- przebudowę budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie,
- wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami technicznobudowlanymi. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 223, poz. 1459]

Jednakże pojęcie audytingu energetycznego nie odnosi się tylko i wyłącznie do kwestii przedsięwzięć termomodernizacyjnych czy remontowego. W szerszym pojęciu audyting energetyczny jest to szereg czynności związanych z oceną i analizą aktualnego stanu pozyskiwania energii, jej użytkowania w badanym obiekcie oraz wskazanie potencjalnych możliwości i obszarów poprawy i racjonalizacji aktualnego stanu. Wnioskując z tego można by rzec, iż w potocznym znaczeniu audyt to bilans energetyczny: obiektu, systemu dystrybucji nośnika energii czy też przedsiębiorstwa jako całości, ze wskazaniem nieprawidłowości (nieefektywności) w zakresie użytkowania energii oraz propozycje zmiany sposobu użytkowania energii. [Norwisz Jan, Termomodernizacja budynków dla poprawy jakości środowiska, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Gliwice 2004]

Ustawa Termomodernizacyjna i jej działania

Przez 9 lat wspierania przedsięwzięć modernizacyjnych przyznano 9.106 premii na kwotę ponad 498 mln zł. Z tego wypłacono ponad 6.220 premii o łącznej wartości 319 mln zł. Skala działań termomodernizacyjnych wciąż rośnie. W 2007 roku przeznaczono na fundusz termomodernizacyjny aż 270 mln zł, a na 2008 rok ponad 280 mln zł.

Większość, bo aż 85% wniosków składanych w przeciągu 9 lat dotyczyła budynków wielorodzinnych. Jedynie 8% podmiotów starających się o premię reprezentowało budynki użyteczności publicznej. Dane te dowodzą, że ustawa dedykowana jest głównie zarządcom i administratorom wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Realizowane przez nich inwestycje mogą doprowadzić nawet do 50% oszczędności aktualnych kosztów ogrzewania.

Nowa ustawa - nowe ustalenia

Podobnie jak w przypadku wcześniejszej Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych podstawowym celem jest wsparcie finansowe działań zmierzających do ograniczenia zużycia energii w budynkach. Podstawową różnicą są rodzaej premii przyznawanych w ramach ustawy.

Premia termomodernizacyjna to premia na spłatę części kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Aby ją uzyskać należy osiągnąć wymagane w ustawie oszczędności w zużyciu energii cieplnej. Ten rodzaj premii przysługuje każdemu właścicielowi lub zarządcy budynku, dlatego będą się mogły o nią ubiegać spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego, gminy i osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe. Wysokość premii termomodernizacyjnej to maksymalnie 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie może jednak wynosić więcej niż 16% całkowitych nakładów inwestycyjnych i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Z kolei premia kompensacyjna to forma rekompensaty celowej dla właścicieli budynków mieszkalnych z tzw. lokalami kwaterunkowymi. Została stworzona dla tych, którzy z powodu czynszu regulowanego nie mogli zadbać o należyty stan techniczny budynku. Może się o nią ubiegać osoba fizyczna, która 25 kwietnia 2005 roku była właścicielem budynku mieszkalnego. Wysokość premii to iloczyn wskaźnika kosztu przedsięwzięcia (modernizacji czy remontu) i kwoty wynoszącej 2% wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1m2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym obowiązywały ograniczenia związane z czynszem regulowanym.

Inną formą dofinansowania jest premia remontowa, którą można przeznaczyć na naprawę i modernizację najstarszych budynków wielorodzinnych (użytkowanych przed 14 sierpnia 1961 roku). Warunkiem jej uzyskania jest osiągniecie podczas remontu oszczędności energii cieplnej. Mogą się o nią ubiegać spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych oraz osoby fizyczne. Pieniądze uzyskane z premii będzie można przeznaczyć na m.in. remont balkonów czy okien. Maksymalna wysokość tego dofinansowania to 20% premii wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Podstawowe założenie nowej ustawy

Podstawowym założeniem ustawy jest wsparcie modernizacji budynków nieefektywnych energetycznie. Określa, jakie rodzaje budynków podlegają ustawie oraz jakie cele ma osiągnąć przedsięwzięcie w zależności od zakresu modernizacji czy remontu oraz rodzaju budynku. W tym celu musi zostać wykonany audyt energetyczny budynku ze szczegółowymi informacjami na temat:
- dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej,
- dane inwestora, w tym dla osoby fizycznej imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer PESEL,
- ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej,
- opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
- wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

W przypadku audytu remontowego zawierać on powinien:
- dane identyfikacyjne budynku mieszkalnego,
- dane inwestora, w tym dal osoby fizycznej imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer PESEL,
- kalkulację wartości wskaźnika E, określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym,
- wskazanie rzeczowego zakresu prac,
- plan robót remontowych,
- wskazanie zakresu prac remontowych ujętych wnioskowanym przedsięwzięciem remontowym,
- dokumenty określające szacowane koszty przedsięwzięcia.

Premia termomodernizacyjna

Działania mają na celu uzyskanie tzw. premii termomodernizacyjnej, czyli spłaty przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty 20% kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, pod warunkiem, że nie przekroczy 16% łącznych poniesionych kosztów i jednocześnie dwukrotności rocznych oszczędności koszt ów energii ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Premia przyznawana jest pod warunkiem, że w wyniku termomodernizacji nastąpi:

- zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy, o co najmniej 10%,
- zmniejszenie zapotrzebowania na energie w budynkach, w których po 1984 roku przeprowadzono modernizacje systemu grzewczego, o co najmniej 15%,
- zmniejszenie rocznych strat energii, o co najmniej 25%,
- zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła, o co najmniej 20%,
- zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokiej kogeneracji.

 

 

Premia remontowa

Premia remontowa odnosi się tylko i wyłącznie do obiektów będących budynkami wielorodzinnymi sprzed dnia 14 sierpnia 1961 roku. Przyznanie premii remontowej uzależnione jest od kilku czynników, m.in.:
- zmniejszenia zapotrzebowania na energię, o co najmniej 10%,
- wskaźnik kosztu przedsięwzięcia ma wartość pomiędzy 0,5 a 0,7 (dla wskaźnika większego od 0,3 zmniejszenie zapotrzebowania na energie o co najmniej 25%).

Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest to stosunek kosztu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przedsięwzięcia remontowego albo remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, do ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonej do celów obliczenia premii gwarancyjnej za kwartał, w którym został złożony wniosek o premię

 

Premia kompensacyjna

Osobnym elementem finansowania jest premia kompensacyjna – przyznawana jest ona inwestorowi będącemu osoba fizyczna, który od dnia 25 kwietnia 2005 roku był właścicielem budynku mieszkalnego lub został spadkobierca budynku mieszkalnego. Jednakże premia kompensacyjna przyznawana jest jednorazowo dla jednego budynku. Premia kompensacyjna może zostać przeznaczona tylko na spłatę kredytu na potrzeby przedsięwzięcia remontowego lub remontu budynku jednorodzinnego.

Wniosek o premię kompensacyjną składa się wraz z wnioskiem o premie remontową.

Jak tanio i skutecznie przeprowadzić termomodernizację?

Termomodernizację można sfinansować na 2 sposoby:
- z własnej kieszeni,
- korzystając z premii termomodernizacyjnej.

Drugi sposób jest oczywiście bardziej opłacalny, gdyż opiera się na wykorzystaniu dotacji rządowej w postaci premii termomodernizacyjnej, przyznawanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Część inwestycji jest więc finansowana z budżetu Państwa.

Aby skorzystać z premii termomodernizacyjnej, należy zaciągnąć kredyt bankowy na wykonanie termomodernizacji w jednym z banków komercyjnych, współpracujących z BGK.
- wysokość kredytu do 80% wartości inwestycji,
- okres spłaty maksimum 10 lat.

Co zyskujemy?
Uzyskana od BGK premia termomodernizacyjna wynosi 25% wartości zaciągniętego kredytu. Premia ta jest przekazywana inwestorowi natychmiast po zakończeniu prac wykonawczych i przeznaczona jest na spłatę zaciągniętego kredytu. W efekcie dzięki premii termomodernizacyjnej inwestorowi pozostaje do spłaty zaledwie 75% wartości zaciągniętego kredytu. Poza premią termomodernizacyjną zyskujemy znacznie więcej: znacznie niższe rachunki za ogrzewanie c.o. i c.w.u. oraz wyższy komfort cieplny.

Kredyt termomodernizacyjny to inwestycja, która spłaca się sama. Dzięki odpowiednio przeprowadzonej termomodernizacji oszczędności w wydatkach na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową pokrywają spłatę rocznych rat kredytu wraz z odsetkami.

Czym jest audyt energetyczny?

Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym. Audyt energetyczny jest to ekspertyza dotycząca podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania. Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności (np. okres zwrotu nakładów). Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w naszym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.

Audyt energetyczny bardzo precyzyjnie opisuje kilka sposobów modernizacji i dostarcza na ich temat wszelkich informacji ułatwiając podjęcie decyzji o wyborze ostatecznego wariantu do realizacji. Audyt wskazuje ponadto optymalny, czyli najkorzystniejszy dla określonych kryteriów zakres i sposób modernizacji.

Audyt energetyczny budynku powinien zawierać następujące elementy:
- inwentaryzację systemu grzewczego, ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku,
- stwierdzenie, na jakie sposoby termomodernizacja budynku może być przeprowadzona,
- ocenę opłacalności każdej z metod,
- wskazanie, które z nich są optymalne dla audytowanego budynku.

Kto powinien przeprowadzić audyt energetyczny?

Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez wykwalifikowanego audytora energetycznego. Na rynku występuje obecnie bardzo dużo technologii i technik grzewczych, jak również technologicznie zaawansowanych, nowoczesnych i niestety nieco skomplikowanych technologii ociepleniowych. Jeżeli dołączymy do tego całą gamę urządzeń wentylacyjnych, niezliczoną ilość rodzajów okien, urządzeń do racjonalizacji zużycia wody, metod pozyskania energii słonecznej i odnawialnej to okaże się, że do poprawnego wykonania analizy dostępnych sposobów i optymalizacji zakresu termomodernizacji potrzebna jest dosyć profesjonalna wiedza i umiejętności inżynierskie. Konieczna jest termowizja, konieczne jest również użycie wcale nieprostej metodyki obliczeniowej. Osobą posiadającą profesjonalną wiedzę jest właśnie audytor energetyczny, a metodyka obliczeń, analizy i wyniki obliczeń szczegółowo opisane są w audycie energetycznym.

Co to jest świadectwo energetyczne (certyfikat energetyczny)?

Certyfikat energetyczny pełni zasadniczą rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku. Jest dokumentem określającym jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii. Z zużycia energii wynikają ponoszone z miesiąca na miesiąc i z roku na rok koszty. Certyfikacja ma na celu zmniejszenie wydatków na eksploatację budynków, a w dłuższej perspektywie wpłynie na globalne zmniejszenie zużycia energii, tym samym na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Czy każdy budynek musi mieć świadectwo energetyczne?

W świetle przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U Nr 191, poz. 1373), które w omawianym zakresie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., certyfikat energetyczny powinien posiadać każdy budynek zarówno nowy, jak i istniejący.

Powyższe wynika jednoznacznie z art. 5 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z którym dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.

Wyjątek od określonej zasady wynika z art. 5 ust. 7 ww. ustawy, zgodnie z którym świadectwa charakterystyki energetycznej budynku nie sporządza się dla budynków:
1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
7) wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

W świetle powyższego sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej wymagają wszystkie budynki nowe i istniejące (w tym budynki przeznaczone na wynajem) z wyjątkiem budynków wymienionych powyżej w pkt 1-7.

Jaki wpływ na ceny nieruchomości mają świadectwa energetyczne?

Ich wprowadzenie umożliwi ocenę budynku pod względem kosztów eksploatacji. Dostarczy informacji, które do tej pory nie były na ogół dostępne i w związku z tym nie były brane pod uwagę. Obiekty o niskim zapotrzebowaniu na energię, tzn. takie, w których straty energii będą niskie, będą mogły uzyskiwać na rynku nieruchomości ceny wyższe niż budynki, których oszacowane koszty eksploatacji będą, na skutek niedostatecznie efektywnego użytkowania energii, wysokie. Charakterystyka energetyczna ma także istotny wpływ na komfort użytkowania pomieszczeń w budynkach. Chodzi nie tylko o temperaturę wewnętrzną, ale i np. o wymianę powietrza, a w obiektach użyteczności publicznej – warunki oświetleniowe. Także dlatego nabywcy i najemcy powinni mieć zapewniony dostęp do danych charakteryzujących jakość energetyczną budynku.

Jakie są korzyści wprowadzenia obowiązkowej certyfikacji budynków?

System oceny charakterystyki energetycznej budynków powinien motywować projektantów, deweloperów oraz zarządców nieruchomości do traktowania energooszczędności jako niezbędnej cechy projektowanych budynków. Że tak może być, świadczą m.in. prace Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska. Prowadzona przez nią pilotażowo certyfikacja mieszkań i domów wprowadziła nowe mechanizmy do procesu inwestycyjnego. Stała się częścią strategii marketingowej deweloperów działających w rejonie Wrocławia i nie jest przez nich traktowana jako przymus prawny. Współpraca specjalistów reprezentujących wspomnianą agencję z deweloperami przyniosła znaczną poprawę standardów energetycznych projektowanych domów. Ograniczenie zużycia energii w nowych budynkach, a więc i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z zapotrzebowaniem na energię, zwłaszcza na ciepło, sięgało w objętych pracami obiektach od 20 do nawet 60 procent. Dotyczyło to obiektów nowych, oddawanych do użytku.

Czy certyfikacja będzie trudniejsza w przypadku budynków i mieszkań nowych czy używanych?

Świadectwo energetyczne dla budynku nowego będzie uzupełnieniem, rozszerzeniem jego projektu budowlanego. Trudności sporządzania certyfikatów energetycznych będą oczywiście wzrastały wraz z ewentualnym skomplikowaniem technicznym budowli, stosowaniem nietypowych rozwiązań konstrukcji i systemów instalacyjnych.

W przypadku budynków już użytkowanych mogą się pojawiać kłopoty wynikające z braku dokumentacji technicznej (zwłaszcza dla obiektów starszych), brak danych nt. szczegółowych rozwiązań, użytych materiałów itp.

W ustawie znalazły się ważne dla certyfikacji mieszkań postanowienia, że w przypadku budynków ze wspólną instalacją grzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się wyłącznie dla budynku, a w innych przypadkach także dla lokalu mieszkalnego najbardziej reprezentatywnego dla danego budynku. Pozwoli to znacznie ograniczać liczbę obowiązkowych świadectw energetycznych.

Kto może wystawić świadectwo?

Certyfikat energetyczny, nazywany również świadectwem energetycznym lub paszportem energetycznym będą mogli sporządzić upoważnieni specjaliści z branż budowlanych i instalacyjnych mający aktualne uprawnienia do projektowania w budownictwie, absolwenci kierunkowych studiów podyplomowych organizowanych przez wyższe uczelnie oraz absolwenci specjalistycznych kursów; ci ostatni będą musieli potwierdzić zdobyte kwalifikacje egzaminem organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury.

Do wejścia systemu certyfikacji w życie zostało niewiele czasu. Bardzo trudno w tak krótkim czasie wdrożyć dokładną metodę oceny energetycznej oraz dostatecznie przygotować licznych specjalistów. Natomiast opanowanie uproszczonej metodologii obliczania charakterystyki energetycznej, opracowanej m.in. przez Instytut Techniki Budowlanej, nie powinno stanowić problemu dla projektantów budynków, którzy od kilku lat stosują w praktyce obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło, a którzy wobec setek tysięcy transakcji sprzedaży lub wynajmu budynków i lokali rocznie są jedyną grupą zawodową mogącą podołać wyzwaniu wydawania świadectw energetycznych w tak masowej skali. Przedstawiciele ITB przewidują, że wiedzę niezbędną do stosowania opracowanej w tym instytucie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej ta grupa zawodowa mogłaby uzupełniać w ramach kilkudniowych szkoleń.

Nie brakuje opinii, że wprowadzenie certyfikatów energetycznych to kolejny biurokratyczny wymóg, który tylko niepotrzebnie skomplikuje nam życie, a tak naprawdę niczemu nie służy.

Tymczasem dyrektywa dotycząca charakterystyki energetycznej budynków ma głębokie uzasadnienie. Została oparta na pilotażowych badaniach i przekonaniu, że ocena energetyczna poszczególnych budynków czy mieszkań skłoni użytkowników do działań energooszczędnych. Z tego zaś wyniknie znaczne ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją budynków, w których mieszkamy i pracujemy. W dłuższej perspektywie czasu postępowanie takie wpłynie na globalne obniżenie zużycia energii, a tym samym na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Ma to być ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo energetyczne państw i regionów oraz powstrzymującym ocieplenie klimatu. Tak więc określanie charakterystyki energetycznej budynków powinno przynieść zarówno korzyści ich właścicielom i użytkownikom budynków, jak i społeczeństwom poszczególnych krajów oraz społeczności międzynarodowej. Zwłaszcza, że na cele związane z eksploatacją budynków w naszej strefie klimatycznej przypada około 40 procent całkowitego zużycia energii. Chodzi przede wszystkim o ogrzewanie.

 

 

 

Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego